name_product

Vinkems TNC-379

Vinkems TNC-379 l dung d?ch c?a mu?i ankanolamin v polymerhydroxyl, l ph? gia ha h?c s? d?ng nh? m?t thnh ph?n c?a xi m?ng, ???c cho thm vo cc v?t li?u nghi?n trong qu trnh nghi?n clinker xi m?ng. Nh?m c?i thi?n qu trnh s?n xu?t c?ng nh? cc tnh ch?t c?a xi m?ng, ph h?p v?i tiu chu?n ASTM C465.

name_product

Vinkems TNC-378

Vinkems TNC-378 l h?p ch?t tr? nghi?n t?m cao th? h? m?i, thch h?p cho nghi?n xi m?ng Portland v xi m?ng Portland h?n h?p, cho php t?ng hi?u su?t nghi?n t? 10-30%. Ph? gia ha h?c s? d?ng nh? m?t thnh ph?n c?a xi m?ng, ???c cho thm vo cc v?t li?u nghi?n trong qu trnh nghi?n clinker xi m?ng. Nh?m c?i thi?n qu trnh s?n xu?t c?ng nh? cc tnh ch?t c?a xi m?ng, ph h?p v?i tiu chu?n ASTM C465.
1