• name_product

  Sikadur 731

  Ch?t k?t dnh g?c nh?a epoxy 2 thnh ph?n thixotropic. L?p k?t n?i m?ng v?ng ch?c. C th? dng cho b tng, s?t, thp, nhm, g?ch ceramic, ...
  0
 • name_product

  Sika Rokkon (C-VN)

  S?n ph?m g?c xi m?ng ?? neo vch ?. ???c s? d?ng ?? neo bu lng vo vch ? gia c? ??a ch?t trong ???ng h?m v qu?ng m? gi?m nguy c? s?p mi.
  0
 • name_product

  Sika Viscocrete SP1000 PV

  Ph? gia gi?m n??c c?c cao v?i hi?u qu? thc ??y ?ng c?ng cho b tng. Thch h?p cho s?n xu?t b tng trong cc nh my ?c s?n.
  0
 • name_product

  Sika Viscocrete SP1000

  Ph? gia gi?m n??c c?c cao v?i hi?u qu? thc ??y ?ng c?ng cho b tng. Ch? y?u thch h?p cho s?n xu?t b tng trong cc nh my ?c s?n.
  0
 • name_product

  Sika Viscocrete HE 500

  Ph? gia gi?m n??c c?c cao v?i hi?u qu? thc ??y ?ng c?ng cho b tng. Thch h?p cho s?n xu?t b tng trong cc nh my b tng ?c s?n.
  0
 • name_product

  Sika Viscocrete HE-10

  Ph? gia gi?m n??c c?c cao v?i hi?u qu? thc ??y ?ng c?ng cho b tng. Ph? gia gi?m n??c c?c cao v?i hi?u qu? thc ??y ?ng c?ng cho b tng.
  0
 • name_product

  Sikament NN

  Ph? gia gi?m n??c cao c?p cho b tng. Cng d?ng ???c dng nh? m?t ch?t siu ho d?o ?? s?n xu?t b tng ch?y. ???c dng nh? m?t tc nhn gi?m n??c ...
  0
 • name_product

  Plastiment TM 25

  Ph? gia gi?m n??c v ko di th?i gian ninh k?t. ???c dng cho b tng k?t c?u v b tng kh?i l?n c yu c?u ko di th?i gian ninh k?t v c?i thi?n ...
  0
Đầu......45678......Cuối