name_product

Sikaplan WP 1120-15

Mng polyme ch?ng th?m cho t?ng h?m. Dng ?? ch?ng th?m cho t?t c? cc k?t c?u ng?m (t?ng h?m, h?m chui...) nh?m ch?ng l?i s? xm nh?p c?a n??c ng?m.

name_product

BC Bitumen Coating

S?n ph?m dng ?? qut lt ch?ng th?m.T?o l?p mng ch?ng th?m cho cc k?t c?u ch?u l?c. Dng nh? l l?p k?t n?i cho mng Ch?ng th?m Bitum.

name_product

Sika Bituseal-T140-SG

Sika BituSeal T-140 SG (0oC) l s?n ph?m ch?ng th?m d?ng t?m m?ng, thicng theo ph??ng php kh nng dy 4mm, g?c APP Bitum c?i ti?n, t?m gia c??ng Bitumen, v?i b? m?t ???c ph? ct, c th? u?n d?o ???c ? 0oC.

name_product

Sika Bituseal-T140-MG

S?n ph?m ch?ng th?m d?ng t?m m?ng, thi cng theo ph??ng php kh nng dy 4mm, g?c APP Bitum c?i ti?n, t?m gia c??ng Bitumen, v?i b? m?t ???c ph? ? d?m, c th? u?n d?o ???c ? 0oC.

name_product

Sika Bituseal-T130-SG

Sika BituSeal T-130 SG (0oC) l s?n ph?m ch?ng th?m d?ng t?m m?ng, thi cng theo ph??ng php kh nng, dy 3mm, g?c APP Bitum c?i ti?n, t?m gia c??ng Bitumen, v?i b? m?t ???c r?c ct , c th? u?n d?o ???c ? 0oC.

name_product

Sikaflex Construction (AP)

Ch?t trm khe m?t thnh ph?n, g?c polyurethane. Dng ?? trm trt cc khe co gin trong k?t c?u cng trnh xy d?ng ni chung. Ngoi ra cn dng trm trt xung quanh khung bao c?a, m?t ??ng, l?p ph?, cho b tng, g?ch ngi, g?, kim lo?i, ch? ti?p xc gi?a nh?a PVC v k?t c?u xy d?ng.

name_product

Sika Latex TH

Ph? gia ch?ng th?m v tc nhn k?t n?i. Sika Latex TH l lo?i nh? t??ng cao c?p, c?i thi?n ?ng k? ch?t l??ng c?a v?a xi m?ng nh?: L?p h? d?u (v?a k?t n?i), L?p v?a d?m v m?ng, L?p v?a cn sn, V?a s?a ch?a b tng, L?p o ch?ng mi mn, V?a dn g?ch, V?a xy.

name_product

Sikaproof Membrane

Mng l?ng ch?ng th?m ?n h?i cao. L?p ch?ng th?m bn d??i lng ??t cho cc b? m?t b tng v v?a trt, Sn mi ph?ng, Ban cng, T?ng h?m, v.v, Ch?ng th?m cho t??ng.
12