name_product

VINKEMS® LIQUID MEMBRANE

Vinkems® Liquid Membrane là nh? t??ng t?o màng ch?ng th?m ?àn h?i cao g?c Bitumen Emulsion k?t h?p v?i Polymer m?t thành ph?n ???c gia c??ng b?ng các ph? gia cao c?p c?a Pháp, ḥa tan trong n??c khi thi công. Khi ?ă ninh k?t (khô) s? t?o thành l?p màng ch?ng th?m m?m, d?o, ?àn h?i và không b? nh? hóa l?i khi g?p n??c.

name_product

VINKEMS® BENTONITE WATERSTOP

Bentonite Waterstop là m?t v?t li?u ng?n n??c, s? d?ng cho các khe n?i, m?ch ng?ng trong bêtông. Bentonite Waterstop ???c ch? t?o t? nh?ng v?t li?u b?n v?ng nh? cao su thiên nhiên và v?a sét bentonit linh ho?t, giăn n? khi ti?p xúc v?i n??c, không gây tác ??ng tiêu c?c ??i v?i môi tr??ng, không gi?ng nh? cao su butin và cao su cloropren.

name_product

VINKEMS® WATERSTOP

Vinkems® WATERSTOP ???c thi?t k? dành cho các c?u trúc thu? l?c th??ng xuyên ph?i ch?u áp l?c n??c, giúp kéo dài tu?i th? công tŕnh ? nh?ng n?i có m?c n??c lên xu?ng theo chu k? ho?c nh?ng b?c t??ng ng?n l? và c?a c?ng. Vinkems® WATERSTOP c?ng t?ng ?? b?n cho các m?i n?i m? r?ng ho?c xây d?ng và ki?m soát b?t c? s? l?ch h??ng ??i ch? nào phát sinh do nhi?t ?? thay ??i ho?c x? lư móng, lo?i b? nguy c? n?t v?. S?n ph?m ???c s? d?ng cho bê tông ph?i ch?u áp l?c thu? t?nh và giúp ch?ng th?m t?t ...

name_product

VINKEMS® RENDEX

Vinkems® RENDEX là ph? gia ch?ng th?m cho v?a d?ng l?ng ???c ch? t?o s?n r?t hi?u qu? b?i tính ch?t ng?n n??c và l?p l? r?ng v?i kh? n?ng kháng s??ng giá cao. Nh? thành ph?n các ch?t ho?t tính cao mà Vinkems® RENDEX có tính ch?t ?a n?ng, làm d?o và gi?m l??ng n??c c?n thi?t t?ng kh? n?ng làm vi?c cho công tác tô trát, cáng v?a, ng?n ch?n s? th?m n??c hi?u qu?.

name_product

VINKEMS® PITUNIL P

Màng ch?ng th?m bitum c?i ti?n.

name_product

Simon® PRO B60

Simon® PRO B60 là nh? t??ng t?o màng ch?ng th?m ?àn h?i cao g?c Bitumen Emulsion m?t thành ph?n ???c gia c??ng b?ng các ph? gia cao c?p c?a Pháp, ḥa tan trong n??c khi thi công. Khi ?ă ninh k?t (khô) s? t?o thành l?p màng ch?ng th?m m?m, d?o và không b? nh? hóa l?i khi g?p n??c.

name_product

Simon® TILE SEAL

TILE SEAL là h?p ch?t ??y n??c g?c Silicone trong su?t không màu, ???c thi?t k? ??c bi?t ?? s? d?ng và thi công m?t cách ??n giăn và hi?u qu? nh?t trong vi?c ch?ng th?m, ch?ng rêu cho các v?t li?u ??t nung nh? g?ch tàu, g?ch xây, ngói theo ph??ng pháp nhúng th?m th?u. TILE SEAL hoàn toàn không gây ??c h?i cho môi tr??ng và nh?ng n?i s? d?ng, thích h?p cho các công tŕnh dân d?ng và công nghi?p.

name_product

Simon® SUPER SEAL

SUPER SEAL là h?p ch?t ??y n??c g?c Silicone trong su?t không màu, ???c thi?t k? ??c bi?t ?? s? d?ng và thi công m?t cách ??n gi?n và hi?u qu? nh?t trong vi?c ch?ng th?m, ch?ng rêu cho các v?t li?u trang trí và b?o v? b? m?t công tŕnh. SUPER SEAL hoàn toàn không gây ??c h?i cho môi tr??ng và nh?ng n?i s? d?ng, thích h?p cho các công tŕnh dân d?ng và công nghi?p.
123