name_product

VINKEMS CONREX SCC

Vinkems CONREX SCC l ph? gia siu d?o d?ng l?ng, thnh ph?n g?m cc polymer t?ng h?p hi?u qu? gi?m n??c t?m cao v duy tr ?? s?t di lu cho btng,gip cng tc v?n chuy?n b tng v thi cng t?i cng trnh ??t ???c an ton hi?u qu?. Vinkems CONREX SCC ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i D v G lm t?ng kh? n?ng th?y ha xi m?ng v gi?m n??c cao gip cho b tng ??c ch?c, t?ng kh? n?ng ch?ng th?ng, khng b? phn t?n ? ?? s?t cao, ??t c??ng ?? s?m ban ??u v t?ng ?? cu?i cng.

name_product

Vinkems CONREX 306NT

Vinkems CONREX 306NT l ph? gia siu d?o d?ng l?ng, thnh ph?n g?m cc polymer t?ng h?p hi?u qu? gi?m n??c t?m cao v duy tr ?? s?t di lu cho btng,gip cng tc v?n chuy?n b tng v thi cng t?i cng trnh ??t ???c an ton hi?u qu?. Vinkems CONREX 306NT ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i D v G lm t?ng kh? n?ng th?y ha xi m?ng v gi?m n??c cao gip cho b tng ??c ch?c, t?ng kh? n?ng ch?ng th?ng, khng b? phn t?n ? ?? s?t cao, ??t c??ng ?? s?m ban ??u v t?ng ?? cu?i cng.

name_product

Vinkems FUME D (N)

Vinkems FUME D (N) l m?t lo?i ph? gia d?ng b?t tr?n s?n micro-silica (khi silic ?ixit) dng cho b tng. S?n ph?m ny tc d?ng ha h?c v?i hy?rxit canxi c trong v?a xi m?ng t?o ra ch?t silicat canxi thu? ha r?t h?u hi?u trong vi?c gia t?ng c??ng ?? v ?? b?n cho b tng. Vinkems FUME D (N) c ch?a ch?t micro-silica c?c m?n cho php trm cc l? r?ng gi?a cc h?t xi m?ng, t?o ra b? m?t b tng ??c ch?c v c ?? ch?ng th?m cao.

name_product

Vinkems CRETE NP

Vinkems CRETE NP l ph? gia ch?ng th?m dng cho b tng. Ngoi ra cn c kh? n?ng gi?m n??c, ha d?o cho b tng. Gi?m ?? r?ng cho b tng, t?ng kh? n?ng ch?ng th?m. Vinkems CRETE NP ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i A.

name_product

Vinkems Poly-82 SR

Vinkems POLY- 82SR l ph? gia g?c polymer siu d?o th? h? m?i d?ng l?ng, gi?m n??c t?m cao, thnh ph?n g?m cc polycarboxylate t?ng h?p cc m?ch vng, hi?u qu? cao c tc d?ng duy tr ?? s?t lu di cho b tng mc cao ngay c? vi?c v?n chuy?n v thi cng trong ?i?u ki?n th?i ti?t nng. Vinkems POLY- 82SR c tc d?ng t?o c??ng ?? s?m th?t cao v t?ng c??ng ?? cu?i cng, ?p ?ng t?i ?a cho ngnh b tng ?c s?n c?ng nh? cc c?u li?n l?n t?i cng tr??ng c?n v?n chuy?n xa v b?m cao. V?i kh? n?ng ...

name_product

Vinkems POLY-CAST 3S

Vinkems POLY-CAST 3S l ph? gia g?c polymer siu d?o th? h? m?i d?ng l?ng, gi?m n??c t?m cao, thnh ph?n g?m cc polycarboxylate t?ng h?p m?ch vng hi?u qu? cao. Vinkems POLY-CAST 3S c tc d?ng t?o c??ng ?? s?m th?t cao v t?ng c??ng ?? cu?i cng, ?p ?ng t?i ?a cho ngnh b tng ?c s?n. Vinkems POLY-CAST 3S khi ???c tr?n v?i l??ng n??c thch h?p trong h?n h?p b tng s? gip xi m?ng th?y ha hon ton, gi?i phng l??ng n??c v xi m?ng vn c?c (?c tru) ?em l?i kh? n?ng thi?t k? ???c b ...

name_product

Vinkems CONREX-RMC

Vinkems CONREX-RMC l ph? gia ha d?o d?ng l?ng, thnh ph?n g?m h?n h?p Lignosulfornat c tc d?ng duy tr ?? s?t, ko di th?i gian thi cng v v?n chuy?n b tng. Vinkems CONREX-RMC c tc d?ng gi?m n??c t?m trung c?i thi?n cc ??c tnh c?a b tng th??ng ph?m.

name_product

Vinkems CONREX 306

Vinkems CONREX 306 l ph? gia siu d?o d?ng l?ng, thnh ph?n g?m cc polymer t?ng h?p hi?u qu? gi?m n??c t?m cao v duy tr ?? s?t, gip cng tc v?n chuy?n b tng v thi cng t?i cng trnh ???c an ton hi?u q?a. Vinkems CONREX 306 ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i G v?i kh? n?ng th?y ha xi m?ng v gi?m n??c cao lm cho b tng ??c ch?c, khng b? phn t?ng ? ?? s?t cao, ??t c??ng ?? s?m ban ??u v t?ng c??ng ?? cu?i cng.
Đầu......34567......Cuối