name_product

VINKEMS GAP 600PU

Vinkems GAP 600PU l h?p ch?t trm khe co gin polyurethane 1 thnh ph?n ch?t l??ng tuy?t h?o, ch?t b?t kn ?n h?i v?nh c?u g?c polyurethane c tc d?ng ch?ng ?m.

name_product

VINKEMS CSN

Vinkems CSN l m?t lo?i v?a k?t dnh ch?a nh?a polymer v silic ?ixt dng lm l?p ph? cho sn n?n. S?n ph?m ny l h?p ch?t tr?n s?n m?t thnh ph?n polymer gip t?ng c??ng ?? b?n c?a n?n sn ch?u s? tc ??ng c? h?c, ?? s?t t?m trung cho php thi cng thu?n l?i.

name_product

VINKEMS REPAC 3A (N)

Vinkems REPAC 3A (N) l lo?i v?a xi m?ng k?t h?p v?i polymer c?i ti?n, khi tr?n v?i n??c t?o ra h?n h?p v?a khng vng, khng co ngt khi kh v c c??ng ?? cao r?t thch h?p cho cng tc s?a ch?a. ??ng th?i, Vinkems REPAC 3A (N) c ch?a s?i t?ng h?p gip gia c? v silicafume c tc d?ng ch?ng xm th?c c?a cc ha ch?t ?n mn.

name_product

Vinkems FLO-TOP

Vinkems FLO-TOP l h?p ch?t tr?n s?n d?ng b?t, dng ?? r?c tr?c ti?p ln b? m?t b tng khi cn ??t ph?i h?p v?i cng tc xoa n?n t?o nn m?t b? m?t ph?ng, c?ng, t?ng ?? ch?ng mi mn, t?o th?m m? v ng?n s? hnh thnh b?i cho b? m?t.

name_product

VinkemsFloorthane P36

Vinkems FLOORTHANE P36 l m?t lo?i s?n ph? b? m?t g?c polyurethane hai thnh ph?n c mu s?c tuy?t v?i, kh? n?ng duy tr ?? bng long cao v ch?u ???c nh?ng ?i?u ki?n kh?c nghi?t c?a th?i ti?t. Vinkems FLOORTHANE P36 l m?t l?p ph? b? m?t bng long r?t quy?n r? c kh? n?ng ch?ng l?i nhi?u lo?i ha ch?t c trong mi tr??ng t? nhin, v?i ??c tnh c?ng, nhm, h?i d?o v khng mi mn t?t.

name_product

Vinkems FLOOR SEP-34

Vinkems FLOOR SEP-34 l s?n ph? sn g?c epoxy 2 thnh ph?n c ch?a dung mi.

name_product

Vinkems FLOOR SEP-20

Vinkems FLOOR SEP 20 l ch?t qut lt Epoxy hai thnh ph?n c ch?a dung mi k?t h?p v?i ch?t h? tr? t?ng ?? bm dnh.

name_product

VINKEMS POLY 399

VINKEMS POLY 399 l ph? gia g?c polymer siu d?o th? h? m?i d?ng l?ng, gi?m n??c t?m cao, thnh ph?n g?n cc polycarboxylate t?ng h?p m?ch vng hi?u qu? cao. VINKEMS POLY 399 c tc d?ng t?o c??ng ?? s?m th?t cao v t?ng c??i ?? cu?i cng, ?p ?ng t?i ?a cho ngnh b tng ?c s?n, ??c bi?t duy tr ?? s?t t?t cho b tng. VINKEMS POLY 399 khi ???c tr? v?i l??ng n??c thch h?p cho h?n h?p b tng v?i c? ch? th?m th?u ??c bi?t gip xi m?ng th?y ha hon ton, gi?i phng l??ng n??c v xi m?ng vn ...
Đầu......12345......Cuối