name_product

Vinkems Conrex HL

M T? Vinkems CONREX HL l ph? gia siu d?o d?ng l?ng, thnh ph?n g?m cc polymer t?ng h?p hi?u qu? gi?m n??c t?m cao v duy tr ?? s?t di lu cho btng, gip cng tc v?n chuy?n b tng v thi cng t?i cng trnh ???c an ton hi?u q?a. Vinkems CONREX HL ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i D v G lm t?ng kh? n?ng th?y ha xi m?ng v gi?m n??c cao gip cho b tng ??c ch?c, t?ng kh? n?ng thi cng ch?ng th?m, khng b? phn t?ng ? ?? s?t cao, ??t c??ng ?? s?m ban ??u v t?ng c??ng ?? cu?i ...

name_product

Vinkems TNC-379

Vinkems TNC-379 l dung d?ch c?a mu?i ankanolamin v polymerhydroxyl, l ph? gia ha h?c s? d?ng nh? m?t thnh ph?n c?a xi m?ng, ???c cho thm vo cc v?t li?u nghi?n trong qu trnh nghi?n clinker xi m?ng. Nh?m c?i thi?n qu trnh s?n xu?t c?ng nh? cc tnh ch?t c?a xi m?ng, ph h?p v?i tiu chu?n ASTM C465.

name_product

Vinkems TNC-378

Vinkems TNC-378 l h?p ch?t tr? nghi?n t?m cao th? h? m?i, thch h?p cho nghi?n xi m?ng Portland v xi m?ng Portland h?n h?p, cho php t?ng hi?u su?t nghi?n t? 10-30%. Ph? gia ha h?c s? d?ng nh? m?t thnh ph?n c?a xi m?ng, ???c cho thm vo cc v?t li?u nghi?n trong qu trnh nghi?n clinker xi m?ng. Nh?m c?i thi?n qu trnh s?n xu?t c?ng nh? cc tnh ch?t c?a xi m?ng, ph h?p v?i tiu chu?n ASTM C465.

name_product

Vinkems Poly-72

Vinkems Poly-72 l ph? gia siu d?o cao c?p th? h? m?i d?ng l?ng, thnh ph?n chnh g?m cc Polycarboxylate t?ng h?p m?ch vng c?i ti?n. T? l? N/X r?t th?p, kh? n?ng duy tr ?? s?t lu di, Vinkems Poly-72 l s?n ph?m ??t ph trong ngnh cng nghi?p s?n xu?t b tng th??ng ph?m ch?t l??ng cao, c?n v?n chuy?n xa v b?m ln cao ngay c? trong ?i?u ki?n th?i ti?t nng. V?i kh? n?ng duy tr ?? s?t lu di nh?ng l?i ??t c??ng ?? s?m v r?t cao, ?p ?ng ???c cc yu c?u kh?t khe c?a vi?c thi cng b ...

name_product

Vinkems Poly 168

Ph? gia siu d?o v duy tr ?? s?t t?m cao. Vinkems Poly 168 c thnh ph?n chnh g?m cc polycarboxylate ether t?ng hi?u qu? v?i kh? n?ng chia tch v phn tn cc h?t xi m?ng cao, nn t?ng kh? n?ng gi?m n??c v duy tr ?? s?t c?c t?t cho b tng, gip cng tc v?n chuy?n, b?m v thi cng b tng hi?u q?a. Vinkems Poly 168 ph h?p tiu chu?n TCXDVN 325-04 v ASTM C494 lo?i F&G.

name_product

Vinkems GROUT 4HF/2HF

Vinkems GROUT 4HF v Vinkems GROUT 2HF l v?a rt tr?n s?n g?c xi m?ng, c tnh t? ch?y cao, khng co ngt s? d?ng cho nhi?u m?c ?ch khc nhau trong cc cng trnh xy d?ng. Khi ???c tr?n v?i l??ng n??c tiu chu?n s? t?o thnh h?n h?p v?a c c??ng ?? cao, s?m v th?i gian thi cng di h?n.

name_product

Vinkems GROUT GEP 750

Vinkems GEP 750 l lo?i v?a c th? rt ???c, 3 thnh ph?n, khng co ngt trn s? k?t h?p gi?a nh?a epoxy c??ng ?? cao v c?t li?u ??c tr?ng tr?n, s?n ph?m t?o thnh v?a ch?y l?ng, thch h?p cho vi?c rt v?a.

name_product

Vinkems TILEFIX

Vinkems TILEFIX l m?t lo?i v?a dn g?ch tr?n s?n, ???c s?n xu?t t? xi m?ng ??c ch?ng, silicat ch?n l?c, polymer v m?t s? ph? gia t?ng tnh thi cng v ch?ng th?m.
12345......Cuối