Vinkems Conrex HL

M T? Vinkems CONREX HL l ph? gia siu d?o d?ng l?ng, thnh ph?n g?m cc polymer t?ng h?p hi?u qu? gi?m n??c t?m cao v duy tr ?? s?t di lu cho btng, gip cng tc v?n chuy?n b tng v thi cng t?i cng trnh ???c an ton hi?u q?a. Vinkems CONREX HL ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i D v G lm t?ng kh? n?ng th?y ha xi m?ng v gi?m n??c cao gip cho b tng ??c ch?c, t?ng kh? n?ng thi cng ch?ng th?m, khng b? phn t?ng ? ?? s?t cao, ??t c??ng ?? s?m ban ??u v t?ng c??ng ?? cu?i cng.

Trạng thái: Còn hàng

?U ?I?M
Vinkems CONREX HL ?em l?i cc ?u ?i?m cho b tng sau:
Btng c ?? linh ??ng cao gip d? thi cng v b?m.
??t c??ng ?? cao v s?m.
Duy tr ?? s?t c?a b tng lu di (3 ? 5 h)
Khng b? phn t?ng khi s?n xu?t b tng ch?y.
?? b tng t?i n?i c th?i ti?t nng.
B tng v?n chuy?n ?i xa.
Gi?m n??c t?m cao, t? l? N??c/xi m?ng th?p.
Ph h?p v?i cc lo?i xi m?ng tiu chu?n.
T?ng kh? n?ng ch?ng s??ng gi.
T?ng kh? n?ng ch?ng th?m t?t cho btng.
B? m?t hon thi?n ??p v gi?m thi?u hi?n t??ng thot n??c b? m?t.

N?I S? D?NG
Vinkems CONREX HL ???c s? d?ng cho b tng ch?y d?o ? cc h?ng m?c sau:
B tng sn nh cao t?ng, c?c nh?i c??ng ?? cao, c?n duy tr d? s?t t? 3 ? 5 h
?? b tng kh?i l?n.
B tng v?n chuy?n ?i xa.
C?u ki?n m?ng c m?t ?? c?t thp d?y
B tng t?m sn.
K?t c?u c?u, c?ng b? mng .
B tng b?m ln cao.
?? b tng ? th?i ti?t nng.
B tng ?ng su?t tr??c n?i nhi?t ?? cao


??C TNH K? THU?T

 • D?ng: Ch?t l?ng
 • Mu s?c: N u
 • T? tr?ng: 1.080.02kg/lt
 • Hm l??ng r?n: 20.5 2%
 • pH : 71

Kh? n?ng gi?m n??c 12% - 20%

Th?i gian ?ng k?t c?a b tng 6 - 17 gi?

Kh? n?ng t?ng c??ng ?? nn tu?i 7 ngy v 28 ngy 120 150 %

Kh? n?ng duy tr ?? s?t m?t kho?ng: 3-8 ?? s?t sau 3 gi?

Ph? thu?c vo li?u, l??ng dng ph? gia, ?i?u ki?n mi tr??ng v cc v?t li?u khc.

Vinkems Conrex HL ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i G & D

H??NG D?N S? D?NG

??nh l??ng:

 • Hm l??ng s? d?ng kho?ng 1 1.8 lt /100kg xi m?ng. C th? ?i?u ch?nh li?u l??ng khc ty theo ?i?u ki?n lm vi?c c? th?.
  • Vinkems CONREX HL ???c cho vo n??c ? ???c ??nh l??ng tr??c ho?c tr?c ti?p vo h?n h?p b tng ??t.
  • Khng cho Vinkems CONREX HL vo h?n h?p b tng kh.
  • Nn s? d?ng h? th?ng ??nh l??ng cho tr?m tr?n.
  • C th? k?t h?p v?i cc lo?i ph? gia khc nh? silica fume ch?ng xm th?c Vinkems Fume D, fly ask, ch?ng th?m, tr? b?m. Nn th? nghi?m v?i hm l??ng thch h?p ?? ?p ?ng ???c nhu c?u v?n chuy?n, thi cng v khng ?nh h??ng ??n th?i gian ?ng k?t.
  • Khi dng qu li?u l??ng m?t cch ?ng k? s? d?n ??n ko di th?i gian ninh k?t c?a b tng. Nn b?o d??ng ?ng cch v ?? b tng ? tnh tr?ng t?nh th c??ng ?? cu?i cng v ??c tnh c?a b tng khng thay ??i.
  • C?n th? nghi?m c?p ph?i ?? ch?n li?u l??ng chnh xc cho t?ng h?ng m?c b tng yu c?u. Nh my ho?c nh phn ph?i Vinkems s?n sng cung c?p v h??ng d?n ??y ?? m?i thng tin k? thu?t theo yu c?u.
  • Nn s? d?ng my tr?n thch h?p v ??nh l??ng chnh xc li?u l??ng ph? gia khi thi cng.

L?u :

 • Nn ti?n hnh th nghi?m Vinkems CONREX HL v?i c?t li?u t?i tr?m tr?n ho?c t?i cng trnh ?? c s? li?u v k?t qu? th?c t? gip cho cng tc s?n xu?t b tng ??t hi?u su?t cao.
 • N??c tr?n b tng ph?i s?ch, khng nhi?m phn.
 • Phng th nghi?m b tng c?a Vinkems v b? ph?n k? thu?t lun s?n sng h? tr? v ph?i h?p khch hng ?? ??t ???c b tng tiu chu?n v hi?u qu?.
 • Cc thnh ph?n ha l v cc thnh ph?n c? b?n trong b tng c?ng nh? nhi?t ?? c?a b tng v mi tr??ng n?i thi cng ?nh h??ng ??n th?i gian ?ng k?t v c??ng ?? thi?t k? c?a b tng.

V? SINH

 • R?a s?ch cc thi?t b? v d?ng c? thi cng b?ng n??c ngay sau khi thi cng tr??c khi v?t li?u ?ng k?t.
 • C th? dng cc d?ng c? c? kh ?? lm s?ch n?u v?t li?u ?ng k?t v bm dnh vo d?ng c? thi cng, b?n tr?n.

?NG GI

 • 200 lt/phuy, 1000 lt/b?n .

TU?I TH? L?U TR?

 • 12 thng trong di?u ki?n ?ng kn v l?u tr? n?i kh ro, mt trnh n?ng chi?u tr?c ti?p.

AN TON

 • Khng ???c cho s?n ph?m vo c?ng rnh ho?c ngu?n n??c m ph?i tun th? nh?ng quy ??nh h?y b? c?a ??a ph??ng.
 • Vinkems CONREX HL l s?n ph?m khng ??c nh?ng c th? gy d? ?ng v?i da khi ti?p xc lu. V v?y, khi thi cng nn tun th? cc nguyn t?c an ton v? s?c kho? nh? ?eo g?ng tay, m?t ki?ng b?o h?, kh?u trang. Sau khi lm vi?c ph?i v? sinh c? th? s?ch s?.
 • Vinkems CONREX HL khng gy chy n?.

GHI CH

Nh?ng thng tin k? thu?t v h??ng d?n lin quan ??n vi?c thi cng v s? d?ng trong cc ti li?u c?a Vinkems d?a trn c? s? khoa h?c, ki?m ??nh v kinh nghi?m th?c t?. Trong th?c t?, s? khc bi?t v? kh h?u, v?t li?u, c?t li?u c?ng nh? ?i?u ki?n t?i cng tr??ng nn cc thng tin k? thu?t v ti li?u ch? nu ln b?n ch?t chung, khng c gi? thi?t no chung cho vi?c s? d?ng v thi cng ring bi?t c?a b?t k? s?n ph?m no nn ng??i s? d?ng c?n ph?i ki?m tra, tham kh?o b?n chi ti?t s?n ph?m c lin quan theo t?ng tr??ng h?p s? d?ng.