BC Bitumen Coating

S?n ph?m dng ?? qut lt ch?ng th?m.T?o l?p mng ch?ng th?m cho cc k?t c?u ch?u l?c. Dng nh? l l?p k?t n?i cho mng Ch?ng th?m Bitum.

Trạng thái: Còn hàng

??c ?i?m

BC bitumen coating khng ph?i l l?p ph? hon thi?n, b?n v?i s? thay ??i nhi?t ?? l?n, l?p ph? d?o v khng ?? l?i d?u n?i trn b? m?t, thi cng khng ?i h?i k? n?ng kho lo v n c th? ?u?c qut b?ng c? ho?c phun ln b? m?t nhi?u lo?i v?t li?u khc nhau. BC bitumen coating c th? thi cng trn :

  • B? m?t v?a xy t
  • B tng ch?u l?c
  • T?t c? cc lo?i c?u ki?n b tng
  • T?t c? cc c?u ki?n nh? g?m ho?c men s?
  • T?m amiang
  • L?p h? xim?ng

Mu

?enBao B

200kg/phuy

20kg/ thng