Sika Hydrotite CJ

Ch?t chn khe c th? ht n??c dng ?? trm khe b tng hnh thnh t?i cng tr??ng. L m?t lo?i cao su c th? ht n??c ???c s? d?ng r?ng ri trong ngnh xy d?ng ?? trm khe gi?a cc c?u ki?n b tng ?c s?n, thp v cc v?t li?u khc. ???c s? d?ng nh? m?t ch?t ch?ng th?m ??t hi?u qu? cao, ??n gi?n v kinh t? dng cho cc khe n?i thi cng ???c hnh thnh t?i cng trnh.

Trạng thái: Còn hàng

Thng s? k? thu?t (Chi ti?t)

??c ?i?m

  • Bn c?nh hi?u qu? m cc ch?t ch?ng th?m cho khe thng th??ng, Sika Hydrotite t? tr??ng n? v n ht n??c v s? l?p ??y nh?ng k? h? c?a khe n?i b tng, ph h?p v?i cc lo?i khe h? khc nhau do ? ??m b?o tnh ch?ng th?m tuy?t h?o
  • C ??c tnh ht n??c, do ? s? t?o nn p l?c t? tr??ng n? v ch?n kn ???ng thm nh?p c?a n??c ?? ??t hi?u qu? trm kn
  • Thi cng r?t d? v n nh? v ???c l?p ??t sau khi tho vn khun
  • Sika-Hydrotite CJ-Type ???c ph? m?t l?p lm tr hon s? tr??ng n? ?? b?o v? s?n ph?m kh?i s? ?nh h??ng c?a n??c trong b tng m?i ?? v tr??ng n? tr??c khi b tng ninh k?t.