name_product

Vinkems Conrex HL

M T? Vinkems CONREX HL l ph? gia siu d?o d?ng l?ng, thnh ph?n g?m cc polymer t?ng h?p hi?u qu? gi?m n??c t?m cao v duy tr ?? s?t di lu cho btng, gip cng tc v?n chuy?n b tng v thi cng t?i cng trnh ???c an ton hi?u q?a. Vinkems CONREX HL ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i D v G lm t?ng kh? n?ng th?y ha xi m?ng v gi?m n??c cao gip cho b tng ??c ch?c, t?ng kh? n?ng thi cng ch?ng th?m, khng b? phn t?ng ? ?? s?t cao, ??t c??ng ?? s?m ban ??u v t?ng c??ng ?? cu?i cng.

name_product

Vinkems TNC-379

Vinkems TNC-379 l dung d?ch c?a mu?i ankanolamin v polymerhydroxyl, l ph? gia ha h?c s? d?ng nh? m?t thnh ph?n c?a xi m?ng, ???c cho thm vo cc v?t li?u nghi?n trong qu trnh nghi?n clinker xi m?ng. Nh?m c?i thi?n qu trnh s?n xu?t c?ng nh? cc tnh ch?t c?a xi m?ng, ph h?p v?i tiu chu?n ASTM C465.

name_product

Vinkems TNC-378

Vinkems TNC-378 l h?p ch?t tr? nghi?n t?m cao th? h? m?i, thch h?p cho nghi?n xi m?ng Portland v xi m?ng Portland h?n h?p, cho php t?ng hi?u su?t nghi?n t? 10-30%. Ph? gia ha h?c s? d?ng nh? m?t thnh ph?n c?a xi m?ng, ???c cho thm vo cc v?t li?u nghi?n trong qu trnh nghi?n clinker xi m?ng. Nh?m c?i thi?n qu trnh s?n xu?t c?ng nh? cc tnh ch?t c?a xi m?ng, ph h?p v?i tiu chu?n ASTM C465.

name_product

Vinkems Poly-72

Vinkems Poly-72 l ph? gia siu d?o cao c?p th? h? m?i d?ng l?ng, thnh ph?n chnh g?m cc Polycarboxylate t?ng h?p m?ch vng c?i ti?n. T? l? N/X r?t th?p, kh? n?ng duy tr ?? s?t lu di, Vinkems Poly-72 l s?n ph?m ??t ph trong ngnh cng nghi?p s?n xu?t b tng th??ng ph?m ch?t l??ng cao, c?n v?n chuy?n xa v b?m ln cao ngay c? trong ?i?u ki?n th?i ti?t nng. V?i kh? n?ng duy tr ?? s?t lu di nh?ng l?i ??t c??ng ?? s?m v r?t cao, ?p ?ng ???c cc yu c?u kh?t khe c?a vi?c thi cng b tng mc cao cc cng trnh cao t?ng hi?n nay. Vinkems Poly-72 ph h?p v?i cc tiu chu?n TCXDVN 325:2004 v ASTM C494 lo?i F&G.

name_product

Vinkems Poly 168

Ph? gia siu d?o v duy tr ?? s?t t?m cao. Vinkems Poly 168 c thnh ph?n chnh g?m cc polycarboxylate ether t?ng hi?u qu? v?i kh? n?ng chia tch v phn tn cc h?t xi m?ng cao, nn t?ng kh? n?ng gi?m n??c v duy tr ?? s?t c?c t?t cho b tng, gip cng tc v?n chuy?n, b?m v thi cng b tng hi?u q?a. Vinkems Poly 168 ph h?p tiu chu?n TCXDVN 325-04 v ASTM C494 lo?i F&G.

name_product

Sikafloor-2 SynTop

Ch?t lm c?ng sn r?c kh. Sikafloor -2 Syn Top t?o b? m?t c?ng ch?u ???c s? mi mn cho sn. khi ???c r?c v xoa ph?ng ln sn b tng t??i cn ??t, s?n ph?m s? t?o nn m?t b? m?t lng m?n, c mu v khng s? mi mn. Thch h?p s? d?ng cho cc m?t sn ph?i ch?u s? mi mn c? h?c nghim tr?ng v c nhu c?u thi cng m?t l?p ph? ??c bi?t c?ng .

name_product

Sika Chapdur

Ch?t lm c?ng sn c mu, v c?, r?c kh. ?? gia c? cho b? m?t sn v cc t?m b tng, ?? t?ng kh? n?ng khng mi mn v nh? ? gi?m thi?u s? hnh thnh b?i. Thch h?p s? d?ng cho cc m?t sn ph?i ch?u s? mi mn c? h?c nghim tr?ng v c nhu c?u thi cng m?t l?p ph? ??c bi?t c?ng .

name_product

Sikafloor - 2530 W

L?p ph? sn c mu, phn tn n??c. Dng ?? t?o nh?ng l?p ph? sn c mu cho nh?ng n?i c?n ch?u t?i tr?ng v?a v nh?. Ph? ln b tng, l?p trt xi m?ng, t?m ?p xi m?ng s?i v?a epoxy dng cho x??ng s?n xu?t, nh kho, phng tr?ng by, gara ??u xe, khu v?c ?m ??t v nh?ng ph??ng ti?n b?o v? dn s?. L m?t ch?t b?o v? ch?ng s? xm th?c c?a mu?i cho t??ng trong ???ng h?m khng ti?p xc tr?c ti?p v?i m?a n?ng.
12345......Cuối