1. S?n ph?m Vinkems dng lo?i no ?? k?t n?i b tng c? v b tng m?i v?y?.

?? k?t n?i b tng c? b tng m?i dng Vinkems HB2 g?c epoxy 2 thnh ph?n.

2. S?n ph?m Vinkems dng ph? gia b tng no c th? tr?n b tng duy tr ?? s?t t? 4 - 5 gi? ???c?.

Bn ph? gia b tng Vinkems hi?n c 2 dng s?n ph?m Vinkems Conrex SCC, v Vinkems Poly 168 c th? lm ???c b tng duy tr ?? s?t trong vng 4 - 5 gi?.

3. ?? ch?ng th?m sn sn th??ng th nn ch?n s?n ph?m no c?a Vinkems l h?p l nh?t?

Vinkems c dng s?n ph?m g?c Bitum nh? Pro B60 (d?ng l?ng), v t?m tr?i Bitunil (d?ng mng kh nng) ?? ch?ng th?m cho sn th??ng.

4. T??ng t?ng h?m b? r? l?n mnh nn dng s?n ph?m no ?? s?a ch?a ???c?

B?n c th? v? sinh s?ch khu v?c b? r?, ?ng c?t pha th?c kn ch? ch?a m?t v? tr cao nh?t, r?i tr?n v?a Vinkems Grout 4HF, ho?c Hyper Flow Grout ?? rt s?a ch?a.

5.Vinkems c ph? gia no lm b tng b?m 18 gi? ??t trn 7Mpa?

B?n c th? dng Vinkems Poly 168, hay Vinkems Poly 82SR ?? thi?t k? ??u ???c. Ty thu?c vo thi?t k? c kh?ng ch? l??ng xi m?ng hay khng, b tng c c?n duy tr ?? s?t hay khng

6. Bn mnh c m?t h? n??c b? r r? n??c, mnh c th? dng s?n ph?m g ?? ch?ng th?m m khng c?n x? n??c trong h??

B?n c th? dng ph? gia ?ng k?t nhanh Vinkems Water Plug L60 ?? ng?n n??c t?m th?i m khng c?n ph?i x? n??c. c? th? xin lin h? phng k? thu?t Vinkems ?? ???c h??ng d?n k? thu?t s?n ph?m.

7. Bn mnh c?n s?n ph?m ph? gia cho b tng tr?n vo b tng m b tng khng b? phn t?ng, tch n??c ? ?? s?t 18 - 20cm?

Vinkems c dng s?n ph?m Vinkems Conrex SCC, Vinkems Poly 168 khi tr?n vo b tng h?n ch? t?i ?a hi?n t??ng tch n??c cho b tng.

8. ?? ch?ng th?m cho m?ch ng?ng c?a b tng c? v b tng m?i mnh nn dng lo?i no v?y anh?

Hi?n t?i, Vinkems c 2 dng s?n ph?m ch?ng th?m m?ch ng?ng: Vinkems Waterstop ( b?ng c?n n??c PVC), v Vinkems bentonite waterstop ( thanh tr??ng n? th? tch).